Contactadres:
Prinsendijk 3
7122 PG Aalten
0544-379017

 

Beheerplan

Inleiding
Eind 2007 is het beheerplan voor de Vennebulten door het bestuur vastgesteld. Uitgangspunten van het beheerplan worden hieronder kort weergegeven.

Heide
De stichting streeft naar optimaal beheer van de aanwezige heide en areaaluitbreiding. Heide is een cultuurlandschap. Zonder actief beheer zal de heide binnen afzienbare tijd dichtgroeien met bomen en struiken. Eind 2007 is daarom begonnen met het 'vrijstellen' van het heideveld aan de Schapendijk. In een strook van ca 15 meter worden alle bomen 'afgezet'. Dat wil zeggen dat deze opnieuw zullen uitlopen, maar voorlopig zullen zij de heide alle kans geven zicht te herstellen. Dit werk oogt ruw en verstorend, echter eind februari 2008 zal het terrein er weer netjes en opgeruimd bij liggen. Om ongewenste (gemotoriseerde) gasten te weren zal er een raster worden geplaatst tussen de heide en het ven. In de winter 2007-2008 zal gewerkt worden aan de Noordzijde en langs het pad tussen de Veenweg en de Schapendijk. In de komende winters komen de overige delen aan de beurt.
Naast het 'vrijstellen' van het heideterrein wordt ook alle in het terrein ingebrachte dode hout, bedoeld als natuurlijke afscheiding, en de stobbenwal opgeruimd. Op de heide treffen we het fraaiste jeneverbesstruweel van Oost-Gelderland aan. Opslag van jonge eiken, dennen en berken wordt verwijderd zodat de Jeneverbes niet in de verdrukking komt.
Eeuwenlang is de heide begraasd door schapen. Wij hopen in 2008 te starten met kleinschalige schapenbeweiding in de Vennebulten.

Het bos
Het beheer van het bos zal grotendeel bestaan uit 'niets doen'. Dood hout biedt aan vele insecten, vogels en kleine zoogdieren een onderkomen. Dood hout wordt zo veel mogelijk in het gebied gelaten, wel zullen omgewaaide bomen weggezaagd worden zodat deze geen gevaar voor de bezoekers opleveren. Door gerichte maatregelen zal het percentage dood hout worden vergroot tot ca 30%. Dit gebeurd door de bomen te 'ringen'. Hierdoor wordt de sapstroom van de bomen onderbroken en sterf de boom. Om het aandeel niet-inheemse boomsoorten te verminderen worden deze bomen eerst geringd.

De plagstroken
In het Zwarte Veen zijn vijf plagstroken aangelegd. Hier is de voedselrijke teeltaarde verwijderd om planten van voedselarme milieus een kans te bieden. Afhankelijk van de ontwikkeling zal gekozen worden om deze stroken te maaien, te laten begrazen of om niets te doen en eens in de 5-10 jaar de natuurlijke opslag af te zetten.

Hooiland
In het Zwarte Veen liggen enkele hooilandjes. Dez worden, zoals de naam aan aangeeft, gehooid. Het doel is om de hooilanden te verschralen om zo een meer kruidenrijke vegetatie te krijgen. Enkele stroken worden bewust niet gemaaid. Dit doen we om bepaalde vlinders en andere insecten een kans te geven zich in het gebied te vestigen. Ook bieden deze zogenaamde ruigtestroken bijzondere 'dekking' voor bodembroeders zoals Patrijs en Geelgors.

Recreatief medegebruik
De Vennebulten en de zandwegen van het Zwarte Veen worden intensief gebruikt om te wandelen, paardrijden of te mountainbiken. Ook wordt er jaarlijks een kinder vakantiekamp gehouden. Het gebied heeft een dicht padennetwerk waarbij verschillende doelgroepen elkaar op dezelfde paden tegenkomen. Stichting De Vennemarke wil enkele specifieke routes ontwikkelen voor wandelaars en mountainbikers. Door zonering zal de recreatieve druk geconcentreerd worden rondom de schaapskooi waardoor andere delen van het gebied rustiger worden. Door gerichte maatregel zullen enkele paden ontoegankelijk worden gemaakt. Vanwege de kwetsbaarheid van de vegetatie zal het heideterrein ontoegankelijk blijven.